مجتمع مسکونی (8)

78- فروش آپارتمان در مجتمع داخل شهرک ساحلی

77- فروش مجتمع مسکونی 6 واحدی

76- فروش آپارتمان در مجتمع 6 واحدی

75- فروش آپارتمان در مجتمع ساحلی

74- فروش آپارتمان در مجتمع مسکونی سیب

73- فروش مجتمع ساحلی 20 واحدی در شمال

72- فروش آپارتمان ساحلی در نور

71- فروش مجتمع 21 واحدی نور